Stichting MenzSamen is een sociaal maatschappelijke zorg- en welzijnsdienstverlener. Wij ondersteunen in en door verbinding individuen, gezinnen, groepen, buurten en organisaties. Samen met onze professionals, vrijwilligers en partners staan wij dagelijks met hart en ziel voor u klaar.
Stichting MenzSamen begeleidt en ondersteunt bij meerdere facetten en fases van het leven met als uiteindelijke doel het behouden en verhogen van de levenskwaliteit (welbevinden).

Missie/visie

Vanuit een persoonlijke en betrokken aanpak ondersteunen wij mensen bij het omgaan met problemen, uitdagingen en kansen in het dagelijkse leven. Onze inzet kan van korte maar ook van langere duur zijn, afhankelijk van de vraag, doelstelling en situatie. Wij hebben de visie dat het algehele welbevinden wordt opgebouwd uit de beleving op 6 deelgebieden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en die dan ook een directe invloed op elkaar hebben. Lees hier verder over de schijf van Welbevinden. 


Schijf van Kwaliteit van Leven & Welbevinden

De mens staat centraal binnen zijn/ haar context, leefsituatie, relaties en woonomgeving. Wij gaan altijd uit van de kracht en de mogelijkheden van de mens, waarbij (indien mogelijk) de deelnemer zelf de richting bepaalt met als doel het verhogen van zelfredzaamheid en het zelfsturingsvermogen. Samen met de deelnemer en eventueel met haar/zijn sociale netwerk tot een oplossing en/of mogelijkheden komen die in de praktijk gerealiseerd kunnen worden.

Onze begeleiding is maatwerk, afgestemd op het (draag)vermogen van de deelnemer en diens situatie en hulpvraag. Wij werken nauw samen met andere organisaties, hulpverleners en onze eigen MenzSamen vrijwilligers. De begeleiding kan naast het persoonlijke contact (thuis/locatie) ook telefonisch en of via Skype, FaceTime, Whatsapp plaatsvinden of middels een speciaal ontwikkelde onlineprogramma.

Onze diensten kunnen uitgevoerd worden in opdracht van: Gemeenten, UWV, woningbouwverenigingen, verzekeraars, burgers, particulieren (WMO en PGB).

Woord vanuit de oprichtster en voorzitter MenzSamen

Door de vele jaren ervaring met het begeleiden en ondersteunen van individuen en burgers zien we dat het niet altijd lukt voor burgers om aan de vraag vanuit de maatschappij te kunnen voldoen.

Als wij kijken naar de maatschappelijke toestand binnen buurten en wijken, zien en ervaren wij veel vereenzaming, beperkte participatie, armoede en geldproblematiek, het niet langdurig deelnemen aan betaalde arbeid, het niet kennen van buren en buurtgenoten en het ontbreken van burenhulp etc.

Knelpunten die zowel gemeenten maar ook woningcorporaties signaleren en zelf geen oplossing voor hebben.

Knelpunten die in verbinding, met de juiste op de cliënt toegespitste passende benadering en in samenwerking met alle betrokkenen, verminderd en of weggenomen kunnen worden.

Juist vanuit de specifieke MenzSamen benadering, die ervan uit gaat dat iedere individu en burger uniek en van waarde is, en vanuit de specifieke MenzSamen methodiek wordt de zelfredzaamheid, vitaliteit en levenskwaliteit van het individu versterkt.

De redenen waarom Stichting MenzSamen is opgericht:

  • Maatschappelijke ontwikkelingen
  • Mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding
  • Vraag vanuit de burger
  • Reeds opgedane positieve ervaringen

MenzSamen zal op een meest passende wijze de diensten aanbieden binnen de mogelijkheden die er nu zijn vanuit de gemeenten en opdrachtgevers.

Dat deze benadering een benadering is met positief resultaat, blijkt uit de resultaten en ervaringen van de deelnemers, cliënten en opdrachtgevers.

Het gevolg is dat mensen o.a. weer meer gaan deelnemen aan de samenleving, er meer burenhulp zal ontstaan en willen/kunnen meer mensen weer participeren in betaald werk.

‘ Via het versterken van de zelfredzaamheid creëren van samenredzaamheid!’ 

Samen met elkaar het verschil maken.

MenzSamen, mens- Zijn doen we van A tot Z samen.